Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Author Archives: Jarosław Zuń

Licytacja Nieruchomości w dniu 24-05-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód        Lublin, dnia 18-04-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt GKm 73/21

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-05-2024r. o godz 10:30 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s
w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości opisanej jako prawo użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowej, działce nr 1/185, położonej: Lublin, przy ul. Blacharskiej 3/ Narzędziowej 3/ Resorowej 4 wraz z odrębnym prawem własności budowli posadowionych na nieruchomości. Nieruchomość na której ustanowiono prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budowlami stanowiącymi odrębne prawa własności posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
o KW nr LU1S/00002955/0.
Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione jest na działce nr 1/185 o powierzchni 1,2689ha sklasyfikowanej jako Ba – teren przemysłowy uzbrojonej w urządzenia techniczne
w zakresie sieci: energii elektrycznej; kanalizacji deszczowej i sanitarnej; wodociągowej; telekomunikacyjnej, ciepłowniczej.
Prawo własności budowli stanowiących odrębną własność posadowionych na nieruchomości: działce nr 1/185 składa się z podziemnej komory o funkcji technicznej o konstrukcji żelbetowamonolitycznej  o wymiarach zewnętrznych około 15m x 11m  z umieszczonymi dwoma zbiornikami na wodę ( obiegową, chłodzącą, cyrkulacyjną cwu) wraz z osprzętem..
Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa- Starosta Lubelski. Właścicielami prawa własności budowli i prawa użytkowania wieczystego gruntu jest: DZT Tymińscy Spółka jawna

Prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budowli oszacowane jest
w całości na kwotę 2 877 000,00zł, w tym prawo własności obiektu budowlanego komory podziemnej na kwotę 96 000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę 2 157 750,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 287 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszechne od godziny 12:00 do godziny 15:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K
mgr Jarosław Zuń
Sprawa GKM 73_21

 

Licytacja Nieruchomości w dniu 15-05-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód                                                                                                                 Lublin, dnia 29-03-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
Sygn.akt Km 1574/21

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-05-2024r. o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości opisanej jako udział 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Łęcznej, położonego: Łęczna, ul. Kapitana Żabickiego 2/129 i posiadającego założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00190551/3.
Lokal Nr 129 usytuowany jest  na 9 piętrze budynku. Pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 39,8000 m2. Lokal składa się: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc,  pomieszczenia przynależnego – piwnicy. Udział 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu  stanowi własność dłużnika: Przewoźniak Dariusz Paweł.

Udział w 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu  oszacowany jest na kwotę 110 520,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 82 890,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11 052,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszechne od godziny 12:00 do godziny 15:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Sprawa KM 1574_21

Licytacja Ruchomości w dniu 10-04-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód   Lublin, dnia 20-03-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt GKm 47/22 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2024 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – 20-327 Lublin ul.  Wrońska 2 pierwsza licytacja ruchomości opisanej jako:
Ciągnik Rolniczy – CLAAS AXION 850, rok produkcji
2018, LUBYY94, numer VIN: VPKTA6000A6000648

Stan licznika na dzień 20-03-2024r. :   1896 motogodzin

Wartość szacunkowa 567 300,00 zł w tym Vat 23%: 106 080,49 zł
1. Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 425 475,00 zł.

Operat szacunkowy dotyczący zbywanego pojazdu – do wglądu w kancelarii komornika.
2. Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię (wadium) w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj.
56 730,00 zł, płatną najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii o nr: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172.
3. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Komornicy Sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt. 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
4. Ruchomość objętą niniejszą procedurą sprzedaży można oglądać w dniu licytacji tj. 10-04-2024 r. w godzinach: 10.00-12.00 przed siedzibą kancelarii tj. 20-327 Lublin ul. Wrońska 2, na parkingu.
5. Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
6. Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych, tj. 4 255,00 zł.
7. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
8. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium  nie będzie przyjmowane.
9. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie  ruchomości  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
10. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy ( art. 871kpc.).
Za zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Opis, zdjęcia ruchomości:

RS_55_2023

Specyfikacja Axion 850

24032016305113

24032015551912

 

Licytacja Nieruchomości w dniu 27-03-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód   Lublin, dnia 21-02-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Kmp 22/19

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27-03-2024 r. o godz 09:10 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości gruntowej składającej się z :
Działki oznaczonej w ewidencji nr 16 o powierzchni 0,1300 ha, bezpośrednio przylegającej do rzeki Bystrzyca, zabudowanej domem jednorodzinnym drewnianym, parterowym .
Działki nr18/1 o powierzchni  0,0300 ha.
Łączna powierzchnia gruntu 0,1600 ha
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest wyceniana nieruchomość to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, oraz część działki nr 16 położona nad Rzeką Bystrzycą, to tereny zieleni i łąk. Nieruchomość położona jest w miejscowości Długie, Gmina Wólka  i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00129593/1.
Nieruchomość należy do dłużnika: Mrozik Piotr.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 320 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          213 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 32 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszechne od godziny 14:00 do godziny 15:30, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Sprawa KMP 22_19

Licytacja Nieruchomości w dniu 07-03-2024r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-03-2024r. o godz 10:00 w sali nr XVII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
Udziału w 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Kalinówka, Gmina Głusk   składającej się z działki Nr Ew. 51/8 o powierzchni 0,1300 ha zabudowanej domem jednorodzinnym.
Działka Nr Ew. 51/8 uzbrojona jest w przyłącza do sieci: gazowej, energetycznej, wodnej kanalizacja do własnego szamba zabudowana domem jednorodzinnym wolnostojącym, parterowym,  poddasze użytkowe, dom częściowo podpiwniczony z garażem oraz drewnianą wiatą z grilem murowanym, garaż w bryle budynku dwu – stanowiskowy.
Rok budowy 2007r. powierzchnia zabudowy 177m2 powierzchnia użytkowa 187m2.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00200874/7. Właścicielem udziału w 1/2 części nieruchomości w niniejszym postępowaniu egzekucyjnym jest Łopucki Zbigniew .
Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 513 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          342 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 51 350,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszechne od godziny 14 do 15, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

IMG_0979 IMG_0977

Sprawa KM 2385_16

Licytacja Nieruchomości w dniu 15-03-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód   Lublin, dnia 19-01-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 3659/18

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-03-2024r. o godz 09:30 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej: Elizówka Kolonia, Gmina Niemce, składającej się z działki Nr Ew. 14/22 o powierzchni 0,1203 ha zabudowanej domem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym – garażem.
Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 173m2, powierzchnia zabudowy garażu (wg Kartoteki Budynków) 52m2.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr LU1I/00299507/4.
Nieruchomość należy do dłużnika: Czajkowska Teresa

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 927 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 695 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 92 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń
Sprawa KM 3659_18

Licytacja Nieruchomości w dniu 23-02-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód    Lublin, dnia 17-01-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 266/22

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23-02-2024r. o godz 09:30 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 28 usytuowany na I piętrze budynku nr 5  położonego: Łęczna, ul. Orląt Lwowskich. Pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 62,0700 m2 ; pomieszczenie przynależne- piwnica o pow. 4,51 m2; pow. lokalu mieszkalnego 57,56 m2. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00301742/1. Do lokalu przynależy udział 6207 / 1389192 części w nieruchomości wspólnej, o nr KW LU1I / 00292908 / 6 którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Właścicielem lokalu jest dłużnik: Blicharz Bożena

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 322 400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 241 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 32 240,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Sprawa KM 266_22

Licytacja Nieruchomości w dniu 08-02-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód    Lublin, dnia 11-01-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1124/22

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08-02-2024r o godz 11:00 w sali nr XX Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 777/8079 części w nieruchomości wspólnej o nr KW LU1I/00130077/8, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal jest położony w miejscowości Niemce, ul. Lubelska 105/2 i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00131314/9. Lokal wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych ma powierzchnię użytkową 77,7000 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc.
Lokal stanowi własność dłużnika: Budzyński Sławomir

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 305 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 228 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 30 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

 

Sprawa KM 1124_22

Licytacja Nieruchomości w dniu 01-12-2023r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód   Lublin, dnia 30-10-2023
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 287/23

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 967§11 kpc w związku z art. 10136 §1 kpc, że w dniu 01-12-2023r. o godz 09:30 w sali konferencyjnej  Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się :

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr Ew. 64/5 o powierzchni 4,8600ha położonej w miejscowości Kolonia Skrzynice, Gmina Jabłonna.  Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00181032/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 668 250,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 501 187,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 66 825,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości dział VIa kpc. do której stosuję się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował ( art. 869§1kpc.).
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy ( art. 871kpc.).
K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń
Obwieszczenie

Licytacja Ruchomości w dniu 12-04-2023r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód       Lublin, dnia 18-03-2023
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel.fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 626/22 + inne

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2023 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jako:
samochód osobowy marki: BMW X1, rok produkcji 2011 r, LUB 71177, numer VIN: WBAVP11070VN46879  poj. silnika: 1995 cm3, moc: 105 KW/ 143KM, paliwo olej napędowy

Cena oszacowania ruchomości wynosi kwotę:27.000,00 zł zgodnie z art. 867 § 2 kpc, cena wywołania sprzedawanych ruchomości jest w wysokości 3/4 sumy ich oszacowania tj. wynosi kwotę: 20.250,00 zł.

1. Operat szacunkowy dotyczący zbywanego pojazdu – do wglądu w kancelarii komornika.
2. Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię (wadium) w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 2.700,00 zł, płatną najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii o nr: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172.
3. Ruchomość objętą niniejszą procedurą sprzedaży można oglądać dwie godziny przed licytacją tj. 10.00-12.00 przed siedzibą kancelarii – adres w nagłówku pisma.
4. Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
5. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na
dochód Skarbu Państwa.
5. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium  nie będzie przyjmowane.
6. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie  ruchomości  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Za zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia opisy ruchomości:

Sprawa KM 626_22

opinia biegłego o ruchomości.