Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Ruchomości

Stosownie do art. 867kpc. Obwieszczenie o egzekucji z ruchomości zawiera informacje o terminie oraz miejscu, a także przedmiocie przetargu oraz cenie oszacowania, cenie wywoławczej i wysokości rękojmi.
Poniżej znajdują się informacje o aktualnych przetargach na terenie właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja Ruchomości w dniu 10-04-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód   Lublin, dnia 20-03-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt GKm 47/22 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2024 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – 20-327 Lublin ul.  Wrońska 2 pierwsza licytacja ruchomości opisanej jako:
Ciągnik Rolniczy – CLAAS AXION 850, rok produkcji
2018, LUBYY94, numer VIN: VPKTA6000A6000648

Stan licznika na dzień 20-03-2024r. :   1896 motogodzin

Wartość szacunkowa 567 300,00 zł w tym Vat 23%: 106 080,49 zł
1. Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 425 475,00 zł.

Operat szacunkowy dotyczący zbywanego pojazdu – do wglądu w kancelarii komornika.
2. Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię (wadium) w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj.
56 730,00 zł, płatną najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii o nr: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172.
3. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Komornicy Sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt. 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
4. Ruchomość objętą niniejszą procedurą sprzedaży można oglądać w dniu licytacji tj. 10-04-2024 r. w godzinach: 10.00-12.00 przed siedzibą kancelarii tj. 20-327 Lublin ul. Wrońska 2, na parkingu.
5. Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
6. Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych, tj. 4 255,00 zł.
7. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
8. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium  nie będzie przyjmowane.
9. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie  ruchomości  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
10. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy ( art. 871kpc.).
Za zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Opis, zdjęcia ruchomości:

RS_55_2023

Specyfikacja Axion 850

24032016305113

24032015551912

 

Licytacja Ruchomości w dniu 12-04-2023r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód       Lublin, dnia 18-03-2023
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel.fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 626/22 + inne

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2023 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jako:
samochód osobowy marki: BMW X1, rok produkcji 2011 r, LUB 71177, numer VIN: WBAVP11070VN46879  poj. silnika: 1995 cm3, moc: 105 KW/ 143KM, paliwo olej napędowy

Cena oszacowania ruchomości wynosi kwotę:27.000,00 zł zgodnie z art. 867 § 2 kpc, cena wywołania sprzedawanych ruchomości jest w wysokości 3/4 sumy ich oszacowania tj. wynosi kwotę: 20.250,00 zł.

1. Operat szacunkowy dotyczący zbywanego pojazdu – do wglądu w kancelarii komornika.
2. Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię (wadium) w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 2.700,00 zł, płatną najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii o nr: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172.
3. Ruchomość objętą niniejszą procedurą sprzedaży można oglądać dwie godziny przed licytacją tj. 10.00-12.00 przed siedzibą kancelarii – adres w nagłówku pisma.
4. Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
5. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na
dochód Skarbu Państwa.
5. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium  nie będzie przyjmowane.
6. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie  ruchomości  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Za zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia opisy ruchomości:

Sprawa KM 626_22

opinia biegłego o ruchomości.

 

 

 

Licytacja ruchomości w dniu 13-03-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 5/18

O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2019 r., godz. 11:00 odbędzie się w miejscu położenia ruchomości tj. pod adresem: 21-007 Franciszków, ul. Lubelska 25 druga licytacja ruchomości opisanych jako:

Sprawa KM 5_18

Licytacja ruchomości w dniu 13-03-2019 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Sygn.akt Km 1180/18

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2019 r., godz. 12:00 odbędzie się w miejscu położenia ruchomości tj. pod adresem: ul. Kunickiego 46, 20-412 Lublin pierwsza licytacja ruchomości opisanych jako

Sprawa KM 1180_18

druga licytacja ruchomości z dnia 25-10-2018r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 25-10-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak
w nagłówku druga licytacja ruchomości opisanych jako:
Sprawa KM 655_18

druga licytacja ruchomości z dnia 30-10-2018r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku druga licytacja ruchomości opisanych jako:
Sprawa KM 2646_17

Pierwsza licytacja ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2018 r., godz. 11:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jak w załączniku:

Sprawa KM 2646_17

Pierwsza licytacja ruchomości

Lublin, dnia 29-08-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jak w załączniku:

Sprawa KM 655_18

Druga licytacja ruchomości

W dniu 23-02-2015 r., godz. 15:00 odbędzie się w kancelarii komornika druga licytacja ruchomości.

Pełna treść obwieszczenia

Pierwsza licytacja ruchomości

W dniu 22-12-2014 r., godz. 15:00 odbędzie się w kancelarii komornika pierwsza licytacja ruchomości.

Pełna treść obwieszczenia