Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja Ruchomości w dniu 12-04-2023r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód       Lublin, dnia 18-03-2023
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel.fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 626/22 + inne

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2023 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jako:
samochód osobowy marki: BMW X1, rok produkcji 2011 r, LUB 71177, numer VIN: WBAVP11070VN46879  poj. silnika: 1995 cm3, moc: 105 KW/ 143KM, paliwo olej napędowy

Cena oszacowania ruchomości wynosi kwotę:27.000,00 zł zgodnie z art. 867 § 2 kpc, cena wywołania sprzedawanych ruchomości jest w wysokości 3/4 sumy ich oszacowania tj. wynosi kwotę: 20.250,00 zł.

1. Operat szacunkowy dotyczący zbywanego pojazdu – do wglądu w kancelarii komornika.
2. Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię (wadium) w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 2.700,00 zł, płatną najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii o nr: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172.
3. Ruchomość objętą niniejszą procedurą sprzedaży można oglądać dwie godziny przed licytacją tj. 10.00-12.00 przed siedzibą kancelarii – adres w nagłówku pisma.
4. Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
5. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na
dochód Skarbu Państwa.
5. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium  nie będzie przyjmowane.
6. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie  ruchomości  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Za zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia opisy ruchomości:

Sprawa KM 626_22

opinia biegłego o ruchomości.

 

 

 

Comments are closed.

Post Navigation