Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja Nieruchomości w dniu 24-05-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód        Lublin, dnia 18-04-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt GKm 73/21

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-05-2024r. o godz 10:30 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s
w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości opisanej jako prawo użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowej, działce nr 1/185, położonej: Lublin, przy ul. Blacharskiej 3/ Narzędziowej 3/ Resorowej 4 wraz z odrębnym prawem własności budowli posadowionych na nieruchomości. Nieruchomość na której ustanowiono prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budowlami stanowiącymi odrębne prawa własności posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
o KW nr LU1S/00002955/0.
Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione jest na działce nr 1/185 o powierzchni 1,2689ha sklasyfikowanej jako Ba – teren przemysłowy uzbrojonej w urządzenia techniczne
w zakresie sieci: energii elektrycznej; kanalizacji deszczowej i sanitarnej; wodociągowej; telekomunikacyjnej, ciepłowniczej.
Prawo własności budowli stanowiących odrębną własność posadowionych na nieruchomości: działce nr 1/185 składa się z podziemnej komory o funkcji technicznej o konstrukcji żelbetowamonolitycznej  o wymiarach zewnętrznych około 15m x 11m  z umieszczonymi dwoma zbiornikami na wodę ( obiegową, chłodzącą, cyrkulacyjną cwu) wraz z osprzętem..
Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa- Starosta Lubelski. Właścicielami prawa własności budowli i prawa użytkowania wieczystego gruntu jest: DZT Tymińscy Spółka jawna

Prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budowli oszacowane jest
w całości na kwotę 2 877 000,00zł, w tym prawo własności obiektu budowlanego komory podziemnej na kwotę 96 000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę 2 157 750,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 287 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszechne od godziny 12:00 do godziny 15:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K
mgr Jarosław Zuń
Sprawa GKM 73_21

 

Comments are closed.

Post Navigation