Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja Nieruchomości w dniu 15-05-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód                                                                                                                 Lublin, dnia 29-03-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
Sygn.akt Km 1574/21

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-05-2024r. o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości opisanej jako udział 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Łęcznej, położonego: Łęczna, ul. Kapitana Żabickiego 2/129 i posiadającego założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00190551/3.
Lokal Nr 129 usytuowany jest  na 9 piętrze budynku. Pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 39,8000 m2. Lokal składa się: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc,  pomieszczenia przynależnego – piwnicy. Udział 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu  stanowi własność dłużnika: Przewoźniak Dariusz Paweł.

Udział w 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu  oszacowany jest na kwotę 110 520,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 82 890,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11 052,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszechne od godziny 12:00 do godziny 15:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Sprawa KM 1574_21

Comments are closed.

Post Navigation