Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja Nieruchomości w dniu 07-03-2024r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-03-2024r. o godz 10:00 w sali nr XVII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
Udziału w 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Kalinówka, Gmina Głusk   składającej się z działki Nr Ew. 51/8 o powierzchni 0,1300 ha zabudowanej domem jednorodzinnym.
Działka Nr Ew. 51/8 uzbrojona jest w przyłącza do sieci: gazowej, energetycznej, wodnej kanalizacja do własnego szamba zabudowana domem jednorodzinnym wolnostojącym, parterowym,  poddasze użytkowe, dom częściowo podpiwniczony z garażem oraz drewnianą wiatą z grilem murowanym, garaż w bryle budynku dwu – stanowiskowy.
Rok budowy 2007r. powierzchnia zabudowy 177m2 powierzchnia użytkowa 187m2.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00200874/7. Właścicielem udziału w 1/2 części nieruchomości w niniejszym postępowaniu egzekucyjnym jest Łopucki Zbigniew .
Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 513 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          342 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 51 350,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszechne od godziny 14 do 15, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

IMG_0979 IMG_0977

Sprawa KM 2385_16

Comments are closed.

Post Navigation