Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja Nieruchomości w dniu 27-03-2024r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód   Lublin, dnia 21-02-2024
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Kmp 22/19

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27-03-2024 r. o godz 09:10 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości gruntowej składającej się z :
Działki oznaczonej w ewidencji nr 16 o powierzchni 0,1300 ha, bezpośrednio przylegającej do rzeki Bystrzyca, zabudowanej domem jednorodzinnym drewnianym, parterowym .
Działki nr18/1 o powierzchni  0,0300 ha.
Łączna powierzchnia gruntu 0,1600 ha
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest wyceniana nieruchomość to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, oraz część działki nr 16 położona nad Rzeką Bystrzycą, to tereny zieleni i łąk. Nieruchomość położona jest w miejscowości Długie, Gmina Wólka  i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00129593/1.
Nieruchomość należy do dłużnika: Mrozik Piotr.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 320 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          213 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 32 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszechne od godziny 14:00 do godziny 15:30, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Sprawa KMP 22_19

Comments are closed.

Post Navigation