Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Nieruchomości

Licytacja Nieruchomości w dniu 27-07-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 17-06-2021
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1212/18

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-07-2021 o godz 13:40 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z dwóch wyłączonych działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi, 224/20, 224/21 o łącznej powierzchni 1,1802 ha, położonej w Łuszczowie Drugim gmina Wólka.
• Działka Nr 224/20 zabudowana:
- budynekiem niemieszkalnym wolnostojącym, parterowym o funkcji produkcyjnej z częścią handlową, w którym prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów mięsnych.
powierzchnia zabudowy – 569,60 m2pow. użytkowa – 475,60 m2
• Działka nr 224/21 zabudowana:
- budynekiem gospodarczym (chlewnią), parterowym z poddaszem użytkowym.
powierzchnia zabudowy – 534,01 m2pow. użytkowa – 994,66 m2
- budynekiem gospodarczym niemieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym. Obiekt gospodarczy z częścią magazynową i garażem, powierzchnia zabudowy 744,00 m2 pow. użytkowa – 683,79 m2
Działki gruntu należą do nieruchomości która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00201499/1.
Właścicielami są: Szewczak Janusz, Szewczak Elżbieta

Działki gruntu o nr ew. 224/20, 224/21 łącznie oszacowane są na kwotę 2 622 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 1 966 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 262 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia i opis nieruchomości.

LU1I.00201499.1

Licytacja Nieruchomości w dniu 16-07-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 15-06-2021
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 531/19

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-07-2021 o godz 09:30 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w powiecie świdnickim, gm. Trawniki,
w miejscowości Dorohucza, obręb ewidencyjny nr 0003 działka nr ew. 66/2 o powierzchni 0,6800 ha o kształcie wąskiego prostokąta., która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00063448/9.
Nieruchomość zabudowana:
- budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym; budynek o 2 kondygnacjach naziemnych (parter i poddasze użytkowe) wymurowanym z bloczków oraz cegły, o pow. zab. ok 120,00 m2 ;
- budynkiem niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym z 1981r. wymurowanym z pustaków o pow. ok. 12 m2 usytuowanym na tyłach budynku mieszkalnego.
Właścicielem jest Strużak Piotr

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 272 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 204 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 27 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia plany nieruchomości:
image2021-06-15-174252

Licytacja Nieruchomości w dniu 14-07-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 14-06-2021
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt GKm 78/20

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-07-2021 o godz 08:30 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w miejscowości Bychawa – Podzamcze, obręb ewidencyjny nr 0019, oznaczonej Nr Ew. 42/2 gm. Bychawa pow. lubelski, województwo lubelskie, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1S/00017181/1.
Nieruchomość składa się działki gruntu oznaczonej Nr Ew. 42/2 o powierzchni 1,4000 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, nie podpiwniczonym w stanie poprzedzającym „stan surowy otwarty”.
Wg danych w projekcie powierzchnia:
-zabudowy bez podcieni
220,24 m²
- całkowita
365,27 m²
- użytkowa
221,97 m²
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Bychawa, działka w całości leży w terenie oznaczony symbolem MR- tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.
Właściciel – Kula Marcin .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 393 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 294 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia plany nieruchomości:
image2021-06-15-143601

Licytacja Nieruchomości w dniu 02-07-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1590/19
Lublin, dnia 20-05-2021

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-07-2021r. o godz 8:30 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny nr 25 położony na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Świdniku, przy ul. Niepodległości  29 i posiadający założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00140869/0. Do lokalu przynależy udział 3556/168000 części w nieruchomości wspólnej o nr KW LU1I/00093883/9, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal składa się z dwóch pokoi kuchni oraz łazienki z wc o powierzchni użytkowej 35,56 m2,
i stanowi własność dłużników: Szrom Dariusz, Szrom Anna, obecnie lokal jest niezamieszkały.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 159 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 119 625,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15 950,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia i opis lokalu :
2021_03_04_14_32_22 (1)

Licytacja nieruchomości w dniu 10-06-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 07-05-2021
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 943/18

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-06-2021 o godz 13:00 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości zabudowanej składającej się z działki nr ew. 203 o powierzchni 0,8100 ha. Nieruchomość położona jest w powiecie lubelskim, gm. Niemce, w miejscowości Bystrzyca Kolonia – obręb geodezyjny nr 0003. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW NR LU1I/00128547/7.
Działka jest zabudowana budynkami w stanie surowym otwartym:
-Budynek mieszkalny piętrowy podpiwniczony powierzchnia zabudowy 173,0 m2 połączony z innymi gospodarczymi budynkami;
- budynek gospodarczy jednokondygnacyjny wraz z rampą załadunkową, wg Wypisu z Kartoteki Budynków: Rodzaj budynku:” produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa”, powierzchnia zabudowy 310,0 m2 ,
– budynek gospodarczy jednokondygnacyjny , wg Wypisu z Kartoteki Budynków: Rodzaj budynku:” produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa”; powierzchnia zabudowy 78,0 m2
- budynek gospodarczy; wg Wypisu z Kartoteki Budynków: Rodzaj budynku:” Budynek transportu i łączności” budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, powierzchnia zabudowy 63, 0 m2.
Właścicielem jest Furtak Paweł

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę brutto 974.160,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę brutto 730.620,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 97.416,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Obwieszczenie:
Sprawa KM 943_18
Zdjęcia nieruchomości:
image2021-05-11-183233

Licytacja nieruchomości w dniu 17-02-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Lublin, dnia 18-01-2021
Sygn.akt Kmp 24/17

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-02-2021 r. o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 754 o powierzchni 0,2800 ha, o kształcie regularnym prostokąta; krótszym bokiem (ok. 20m) przylega do drogi publicznej leży w pasie zabudowy przydrożnej, położona: Mętów, Gmina Głusk  i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00236807/8.
Właścicielem w całości jest Janek Krzysztof

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 170 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 113 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Obwieszczenie
Sprawa KMP 24_17

Licytacja nieruchomości w dniu 02-09-2020r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 27-07-2020
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1328/19

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1328/19
Sygnatura sądowa SR Lublin-Wschód I Ns 1186/14

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny sygn. akt. I Ns 1186/14 z dnia 15-04-2019, z klauzulą wykonalności nadaną dn. 01-08-2019 gdzie przedmiotem postępowania jest egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w trybie art. 1066 kpc w postępowaniu na zlecenie: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z wniosku: Łabędź (poprzednio Zawada) Ewa z uczestnikami postępowania: Zawada Zdzisław zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-09-2020 o godz 12:45 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, położonej w Łęcznej przy ul. Leśnej 30 stanowiąca działkę o nr ewidencyjnym 2751/3 o powierzchni 0,0252ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym typu szeregowego.
Budynek mieszkalny jednorodzinny piętrowy w tym /niski parter, parter, półpiętro, piętro/ podpiwniczony w zabudowie szeregowej. Powierzchnia zabudowy 118,00 m2, powierzchnia użytkowa: 164,00 m2, kubatura: 612,60 m3, liczba kondygnacji: 2/1.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00181217/4 i należy do: Zawada Zdzisław, Łabędź (poprzednio Zawada) Ewa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 396 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 297 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39 600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Sprawa KM 1328_19

Licytacja nieruchomości w dniu 12-09-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód                                                                                                                                                               Lublin, dnia 30-07-2019
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1009/15

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-09-2019 o godz 13:20 w sali nr XII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego numer 118 o powierzchni użytkowej 42,70 m2, w tym piwnica o powierzchni 3,20  m2 na który składa się pokój x 1, kuchnia x1, przedpokój x1, łazienka  x1, ubikacja x1, położonego na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przyjaźni 1, w Lublinie .
Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, urządzona jest księga wieczysta numer KW LU1S/00021850/3, prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i wpisane jest w rejestrze lokali: Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR” w Lublinie.
Prawo stanowi własność dłużnika: Stefanek Grażyna.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 129 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 96 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Obwieszczenie pdf

Licytacja Nieruchomości w dniu 07-06-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód                                                                                                                                                          Lublin, dnia 29-04-2019
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1823/16
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1823/16

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-06-2019 r. o godz 11:10 w sali nr XV Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Lokalu mieszkalnego numer 22 położonego w Świdniku w budynku przy ul. Niepodlegođci  9. Lokal o powierzchni użytkowej 28,50 m2 znajduje się na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00181932/2. Do lokalu przynależy udział 2850 / 114500 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali o nr KWLU1I/00051108/7.
Lokal obecnie niezamieszkały stanowi własność dłużnika: Inglot Katarzyna Sylwia. Służebność wpisana w III dziale KW wygasła.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 119 115,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          79 410,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11 911,50 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń
Sprawa KM 1823_16 2

 

Licytacja nieruchomości w dniu 07-05-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 2760/17
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 2760/17

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-05-2019 o godz 14:10 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w miejscowości Niemce, ul. Chmielna 13/7 i opisanej jako lokal mieszkalny wraz z przynależnym do lokalu udziałem 600/7473 części w nieruchomości wspólnej o nr Kw LU1I/00131530/9. Lokal nr 7 położony jest na parterze przy ul. Chmielnej 13, gmina Niemce, województwo lubelskie
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal o powierzchni użytkowej 60,00 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc.
Posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00131540/2.
Właścicielem w całości jest Dąbrowski Dariusz.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 188 760,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 141 570,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 18 876,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawa KM 2760_17