Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja nieruchomości w dniu 10-06-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 07-05-2021
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 943/18

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-06-2021 o godz 13:00 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości zabudowanej składającej się z działki nr ew. 203 o powierzchni 0,8100 ha. Nieruchomość położona jest w powiecie lubelskim, gm. Niemce, w miejscowości Bystrzyca Kolonia – obręb geodezyjny nr 0003. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW NR LU1I/00128547/7.
Działka jest zabudowana budynkami w stanie surowym otwartym:
-Budynek mieszkalny piętrowy podpiwniczony powierzchnia zabudowy 173,0 m2 połączony z innymi gospodarczymi budynkami;
- budynek gospodarczy jednokondygnacyjny wraz z rampą załadunkową, wg Wypisu z Kartoteki Budynków: Rodzaj budynku:” produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa”, powierzchnia zabudowy 310,0 m2 ,
– budynek gospodarczy jednokondygnacyjny , wg Wypisu z Kartoteki Budynków: Rodzaj budynku:” produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa”; powierzchnia zabudowy 78,0 m2
- budynek gospodarczy; wg Wypisu z Kartoteki Budynków: Rodzaj budynku:” Budynek transportu i łączności” budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, powierzchnia zabudowy 63, 0 m2.
Właścicielem jest Furtak Paweł

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę brutto 974.160,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę brutto 730.620,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 97.416,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Obwieszczenie:
Sprawa KM 943_18
Zdjęcia nieruchomości:
image2021-05-11-183233

Comments are closed.

Post Navigation