Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja nieruchomości w dniu 02-09-2020r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 27-07-2020
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1328/19

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1328/19
Sygnatura sądowa SR Lublin-Wschód I Ns 1186/14

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny sygn. akt. I Ns 1186/14 z dnia 15-04-2019, z klauzulą wykonalności nadaną dn. 01-08-2019 gdzie przedmiotem postępowania jest egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w trybie art. 1066 kpc w postępowaniu na zlecenie: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z wniosku: Łabędź (poprzednio Zawada) Ewa z uczestnikami postępowania: Zawada Zdzisław zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-09-2020 o godz 12:45 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, położonej w Łęcznej przy ul. Leśnej 30 stanowiąca działkę o nr ewidencyjnym 2751/3 o powierzchni 0,0252ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym typu szeregowego.
Budynek mieszkalny jednorodzinny piętrowy w tym /niski parter, parter, półpiętro, piętro/ podpiwniczony w zabudowie szeregowej. Powierzchnia zabudowy 118,00 m2, powierzchnia użytkowa: 164,00 m2, kubatura: 612,60 m3, liczba kondygnacji: 2/1.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00181217/4 i należy do: Zawada Zdzisław, Łabędź (poprzednio Zawada) Ewa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 396 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 297 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39 600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Sprawa KM 1328_19

Comments are closed.

Post Navigation