Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja Nieruchomości w dniu 27-07-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 17-06-2021
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1212/18

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-07-2021 o godz 13:40 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z dwóch wyłączonych działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi, 224/20, 224/21 o łącznej powierzchni 1,1802 ha, położonej w Łuszczowie Drugim gmina Wólka.
• Działka Nr 224/20 zabudowana:
- budynekiem niemieszkalnym wolnostojącym, parterowym o funkcji produkcyjnej z częścią handlową, w którym prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów mięsnych.
powierzchnia zabudowy – 569,60 m2pow. użytkowa – 475,60 m2
• Działka nr 224/21 zabudowana:
- budynekiem gospodarczym (chlewnią), parterowym z poddaszem użytkowym.
powierzchnia zabudowy – 534,01 m2pow. użytkowa – 994,66 m2
- budynekiem gospodarczym niemieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym. Obiekt gospodarczy z częścią magazynową i garażem, powierzchnia zabudowy 744,00 m2 pow. użytkowa – 683,79 m2
Działki gruntu należą do nieruchomości która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00201499/1.
Właścicielami są: Szewczak Janusz, Szewczak Elżbieta

Działki gruntu o nr ew. 224/20, 224/21 łącznie oszacowane są na kwotę 2 622 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 1 966 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 262 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia i opis nieruchomości.

LU1I.00201499.1

Comments are closed.

Post Navigation