Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja Nieruchomości w dniu 07-06-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód                                                                                                                                                          Lublin, dnia 29-04-2019
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1823/16
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1823/16

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-06-2019 r. o godz 11:10 w sali nr XV Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Lokalu mieszkalnego numer 22 położonego w Świdniku w budynku przy ul. Niepodlegođci  9. Lokal o powierzchni użytkowej 28,50 m2 znajduje się na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00181932/2. Do lokalu przynależy udział 2850 / 114500 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali o nr KWLU1I/00051108/7.
Lokal obecnie niezamieszkały stanowi własność dłużnika: Inglot Katarzyna Sylwia. Służebność wpisana w III dziale KW wygasła.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 119 115,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          79 410,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11 911,50 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń
Sprawa KM 1823_16 2

 

Comments are closed.

Post Navigation