Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacje

Częścią postępowania egzekucyjnego są licytacje komornicze. Polegają one na zajęciu majątku dłużnika (ruchomości lub nieruchomości), a następnie jego publicznej sprzedaży. Proces ten w całości regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
Informacje o licytacjach komorniczych ogłaszane są do publicznej wiadomości z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.
Obwieszczenia publikowane są na stronie internetowej kancelarii oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy/miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
Obwieszczenie zawiera informacje o terminie oraz miejscu, a także przedmiocie przetargu oraz cenie oszacowania, cenie wywoławczej i wysokości rękojmi.

Poniżej znajdują się informacje o aktualnych przetargach na terenie właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja nieruchomości w dniu 17-02-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Lublin, dnia 18-01-2021
Sygn.akt Kmp 24/17

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-02-2021 r. o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 754 o powierzchni 0,2800 ha, o kształcie regularnym prostokąta; krótszym bokiem (ok. 20m) przylega do drogi publicznej leży w pasie zabudowy przydrożnej, położona: Mętów, Gmina Głusk  i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00236807/8.
Właścicielem w całości jest Janek Krzysztof

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 170 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 113 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Obwieszczenie
Sprawa KMP 24_17

Licytacja nieruchomości w dniu 02-09-2020r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 27-07-2020
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1328/19

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1328/19
Sygnatura sądowa SR Lublin-Wschód I Ns 1186/14

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny sygn. akt. I Ns 1186/14 z dnia 15-04-2019, z klauzulą wykonalności nadaną dn. 01-08-2019 gdzie przedmiotem postępowania jest egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w trybie art. 1066 kpc w postępowaniu na zlecenie: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z wniosku: Łabędź (poprzednio Zawada) Ewa z uczestnikami postępowania: Zawada Zdzisław zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-09-2020 o godz 12:45 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, położonej w Łęcznej przy ul. Leśnej 30 stanowiąca działkę o nr ewidencyjnym 2751/3 o powierzchni 0,0252ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym typu szeregowego.
Budynek mieszkalny jednorodzinny piętrowy w tym /niski parter, parter, półpiętro, piętro/ podpiwniczony w zabudowie szeregowej. Powierzchnia zabudowy 118,00 m2, powierzchnia użytkowa: 164,00 m2, kubatura: 612,60 m3, liczba kondygnacji: 2/1.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00181217/4 i należy do: Zawada Zdzisław, Łabędź (poprzednio Zawada) Ewa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 396 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 297 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39 600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Sprawa KM 1328_19

Licytacja nieruchomości w dniu 12-09-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód                                                                                                                                                               Lublin, dnia 30-07-2019
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1009/15

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-09-2019 o godz 13:20 w sali nr XII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego numer 118 o powierzchni użytkowej 42,70 m2, w tym piwnica o powierzchni 3,20  m2 na który składa się pokój x 1, kuchnia x1, przedpokój x1, łazienka  x1, ubikacja x1, położonego na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przyjaźni 1, w Lublinie .
Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, urządzona jest księga wieczysta numer KW LU1S/00021850/3, prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i wpisane jest w rejestrze lokali: Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR” w Lublinie.
Prawo stanowi własność dłużnika: Stefanek Grażyna.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 129 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 96 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Obwieszczenie pdf

Licytacja Nieruchomości w dniu 07-06-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód                                                                                                                                                          Lublin, dnia 29-04-2019
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 1823/16
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1823/16

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-06-2019 r. o godz 11:10 w sali nr XV Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Lokalu mieszkalnego numer 22 położonego w Świdniku w budynku przy ul. Niepodlegođci  9. Lokal o powierzchni użytkowej 28,50 m2 znajduje się na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00181932/2. Do lokalu przynależy udział 2850 / 114500 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali o nr KWLU1I/00051108/7.
Lokal obecnie niezamieszkały stanowi własność dłużnika: Inglot Katarzyna Sylwia. Służebność wpisana w III dziale KW wygasła.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 119 115,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          79 410,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11 911,50 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń
Sprawa KM 1823_16 2

 

Licytacja nieruchomości w dniu 07-05-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 2760/17
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 2760/17

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-05-2019 o godz 14:10 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w miejscowości Niemce, ul. Chmielna 13/7 i opisanej jako lokal mieszkalny wraz z przynależnym do lokalu udziałem 600/7473 części w nieruchomości wspólnej o nr Kw LU1I/00131530/9. Lokal nr 7 położony jest na parterze przy ul. Chmielnej 13, gmina Niemce, województwo lubelskie
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal o powierzchni użytkowej 60,00 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc.
Posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00131540/2.
Właścicielem w całości jest Dąbrowski Dariusz.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 188 760,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 141 570,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 18 876,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawa KM 2760_17

 

Licytacja nieruchomości w dniu 09-04-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul.  Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Sygn.akt Km 378/14

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-04-2019 o godz 13:45 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego  położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Przyjaźni 11/93 w Lublinie.
Na lokal nr 93 składa się:  pokój x 2, kuchnia x1, łazienka x1, przedpokój x1, ubikacja x1, powierzchnia użytkowa lokalu: 35,40 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,0 m2 usytuowana w tym samym budynku.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku nr LU1I/00116937/1.
Właścicielem jest Halwa-Wargol (poprz. Sienkiewicz) Barbara

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 129 911,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 97 433,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12 991,10 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawa KM 378_14

Licytacja ruchomości w dniu 13-03-2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 5/18

O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2019 r., godz. 11:00 odbędzie się w miejscu położenia ruchomości tj. pod adresem: 21-007 Franciszków, ul. Lubelska 25 druga licytacja ruchomości opisanych jako:

Sprawa KM 5_18

Licytacja ruchomości w dniu 13-03-2019 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
Sygn.akt Km 1180/18

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2019 r., godz. 12:00 odbędzie się w miejscu położenia ruchomości tj. pod adresem: ul. Kunickiego 46, 20-412 Lublin pierwsza licytacja ruchomości opisanych jako

Sprawa KM 1180_18

druga licytacja ruchomości z dnia 25-10-2018r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 25-10-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak
w nagłówku druga licytacja ruchomości opisanych jako:
Sprawa KM 655_18

druga licytacja ruchomości z dnia 30-10-2018r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku druga licytacja ruchomości opisanych jako:
Sprawa KM 2646_17