Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacja nieruchomości w dniu 14-10-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 21-09-2021
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 2667/17

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14-10-2021r. o godz 13:15 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

Niewydzielonego udziału 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trawniki, Gmina Trawniki, Nieruchomość składa się z działki nr 269/2 o powierzchni 2,2600 ha i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00145877/4.
Działka ma kształt zbliżony do trapezu w części jest utwardzona: kostką betonową sześciokątną, płytami betonowymi, czy też wylewkami betonowymi, dłuższa podstawa graniczy z terenami PKP, gdzie przebiega linia kolejowa, druga podstawa przylega do publicznej drogi asfaltowej.
Na działce znajdują się pozostałości po licznych budynkach i budowlach murowanych byłej betoniarni, które nadają się do rozbiórki lub remontu.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym położona jest działka, oznaczony jest symbolem P: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.
Licytowany udział w nieruchomości stanowi własność dłużnika: Marzec Irena.

Udział w 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę 156 000, 00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 104 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15 600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, zdjęcia – plany nieruchomości dostępne na stronie kancelarii: www.komornik-lublin-zun.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia i mapki nieruchomości:

21092314313215

Comments are closed.

Post Navigation