Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-09-2018r. o godz 14:10 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami i budowlami stanowiącymi odrębne prawa które są posadowione na nieruchomości w Lublinie przy ul. Tyszowieckiej 12, Antoniny Grygowej 9 na terenie przeznaczonym pod budownictwo inwestycyjne na obszarze dużego kompleksu przemysłowego, w odległości ok. 5-6 km od centrum miasta .
Prawo składa się z :
1. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 27/2 o powierzchni 4,2903 ha zabudowanej:
- budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym o przeznaczeniu socjalno-biurowym o powierzchni
użytkowej 440,00 m2;
- budynkiem jednokondygnacyjnym o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjnym o powierzchni
użytkowej 881,00m2
- budynkiem wagi o powierzchni użytkowej 5,80 m2.
- wiatą stalową nie związanej trwale z gruntem o powierzchni użytkowej 130,00 m2;
- komorą ciepłowniczą na sieci c.o. szt. 2
2. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 81 o łącznej powierzchnia gruntu 0,4143ha
Prawo użytkowania wieczystego jest na nieruchomości o łącznej powierzchni 4,7046 ha; .
Prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami stanowiącymi odrębne prawa.
posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00145841/3.
Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa
Właścicielami prawa własności budynków i użytkownikami wieczystymi działek gruntu w niewydzielonych udziałach po 1/2 części są dłużnicy: Drohobycki Grzegorz , Drohobycka-Borkowska Elżbieta.

Prawo proporcjonalnie do powyższych udziałów oszacowana jest w całości na kwotę: 5.392.000,00 zł, gdzie na udział 1/2 części każdego z dłużników przypada kwota po 2.696.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 4.044.000,00 zł, gdzie na udział 1/2 części każdego z dłużników przypada kwota po 2.022.000,00 zł .

Przystępujący do licytacji (obu udziałów) zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 539.200,00 zł (w przypadku przystępowania do licytacji wyłącznie jednego udziału 1/2 przystępujący do licytacji winien złożyć rękojmię na kwotę 269.600,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych praw lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

IMG_2196

IMG_2199

IMG_2201

IMG_2207

IMG_2229

IMG_2289

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKomornik Sądowy przy Sądzie

Comments are closed.

Post Navigation