Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Author Archives: Jarosław Zuń

Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
Lublin, dnia 26-03-2018
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

Kancelaria Komornicza w Lublinie

20-327 Lublin ul.  Wrońska 2

tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl

nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Sygn.akt Km 1588/15

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2018 o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Giełczew Pierwsza, Gmina Wysokie  i opisanej jako   nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu niezabudowanego nr ew. 1972 o powierzchni 0,5500ha  należąca do dłużników  Jerzy Rój i Wioletta Rój na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej.
Nieruchomość posiada  założoną księgę wieczystą w V  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00234980/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 14 300,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 10 725,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1 430,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest również do przedstawienia w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 6 i 7 lub art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Pierwsza licytacja nieruchomości

W dniu 20-12-2016 r. o godz 09:00 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschódw Lublinie z s. w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości opisanej jako prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami stanowiącymi odrębne nieruchomości, położone w Lublinie przy ul. Tyszowieckiej 12 na terenie przeznaczonym pod budownictwo inwestycyjne na obszarze dużego kompleksu przemysłowego, w odległości ok. 5-6 km od centrum miasta .
Nieruchomość składa się z :
1. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 27/2 o powierzchni 4,2903 ha  zabudowanej:
- budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym o przeznaczeniu socjalno-biurowym o powierzchni
użytkowej 220 m2;
- budynkiem jednokondygnacyjnym o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjnym o powierzchni
użytkowej 100m2
2. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr  81 o łącznej powierzchnia gruntu 0,4143ha
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 4,7046 ha; .
Nieruchomość posiada  założoną księgę wieczystą w V  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00145841/3.
Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa
Właścicielami budynków i użytkownikami wieczystymi działek gruntu w niewydzielonych udziałach po 1/2 części są dłużnicy: Drohobycki Grzegorz , Drohobycka-Borkowska Elżbieta.

Nieruchomość proporcjonalnie do powyższych udziałów oszacowana jest w całości na kwotę netto: 3.139.000,00 zł (brutto: 3.860.970,00 zł), gdzie na udział 1/2 cześci każdego z dłużników przypada kwota netto po 1.569.500,00 zł (brutto: 1.930.485,00 zł).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę netto 2.354.250,00 zł (brutto: 2.895.727,50 zł), gdzie na udział 1/2 cześci każdego z dłużników przypada kwota netto po 1.177.125,00 zł (brutto: 1.447.863,75 zł).

Przystępujący do licytacji całości nieruchomości (obu udziałów) zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania całej nieruchomości brutto tj. kwotę 386.097,00 zł (w przypadku przystępowania do licytacji wyłącznie jednego udziału 1/2 przystępujący do licytacji winien złożyć rękojmię na kwotę brutto 193.048,50 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pierwsza licytacja nieruchomości

W dniu 24-02-2015 r., godz. 12:30 odbędzie się w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku
położonego przy ul. Wyszyńskiego 18.

Pełna treść obwieszczenia

Druga licytacja ruchomości

W dniu 23-02-2015 r., godz. 15:00 odbędzie się w kancelarii komornika druga licytacja ruchomości.

Pełna treść obwieszczenia

Pierwsza licytacja ruchomości

W dniu 22-12-2014 r., godz. 15:00 odbędzie się w kancelarii komornika pierwsza licytacja ruchomości.

Pełna treść obwieszczenia

W tym miejscu będą widoczne ogłoszenia i obwieszczenia o licytacjach zajętych ruchomości oraz nieruchomości.

Uwaga! na z zmianę sposobu obsługi interesantów

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu Allegro ani innych portalach aukcyjnych. Obwieszczenia dostępne są na stronie ..

W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.