Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Licytacje

Pierwsza licytacja ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2018 r., godz. 11:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jak w załączniku:

Sprawa KM 2646_17

Pierwsza licytacja ruchomości

Lublin, dnia 29-08-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika – adres jak w nagłówku pierwsza licytacja ruchomości opisanych jak w załączniku:

Sprawa KM 655_18

pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-09-2018r. o godz 14:10 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami i budowlami stanowiącymi odrębne prawa które są posadowione na nieruchomości w Lublinie przy ul. Tyszowieckiej 12, Antoniny Grygowej 9 na terenie przeznaczonym pod budownictwo inwestycyjne na obszarze dużego kompleksu przemysłowego, w odległości ok. 5-6 km od centrum miasta .
Prawo składa się z :
1. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 27/2 o powierzchni 4,2903 ha zabudowanej:
- budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym o przeznaczeniu socjalno-biurowym o powierzchni
użytkowej 440,00 m2;
- budynkiem jednokondygnacyjnym o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjnym o powierzchni
użytkowej 881,00m2
- budynkiem wagi o powierzchni użytkowej 5,80 m2.
- wiatą stalową nie związanej trwale z gruntem o powierzchni użytkowej 130,00 m2;
- komorą ciepłowniczą na sieci c.o. szt. 2
2. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 81 o łącznej powierzchnia gruntu 0,4143ha
Prawo użytkowania wieczystego jest na nieruchomości o łącznej powierzchni 4,7046 ha; .
Prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami stanowiącymi odrębne prawa.
posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00145841/3.
Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa
Właścicielami prawa własności budynków i użytkownikami wieczystymi działek gruntu w niewydzielonych udziałach po 1/2 części są dłużnicy: Drohobycki Grzegorz , Drohobycka-Borkowska Elżbieta.

Prawo proporcjonalnie do powyższych udziałów oszacowana jest w całości na kwotę: 5.392.000,00 zł, gdzie na udział 1/2 części każdego z dłużników przypada kwota po 2.696.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 4.044.000,00 zł, gdzie na udział 1/2 części każdego z dłużników przypada kwota po 2.022.000,00 zł .

Przystępujący do licytacji (obu udziałów) zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 539.200,00 zł (w przypadku przystępowania do licytacji wyłącznie jednego udziału 1/2 przystępujący do licytacji winien złożyć rękojmię na kwotę 269.600,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych praw lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

IMG_2196

IMG_2199

IMG_2201

IMG_2207

IMG_2229

IMG_2289

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKomornik Sądowy przy Sądzie

pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
Lublin, dnia 26-03-2018
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

Kancelaria Komornicza w Lublinie

20-327 Lublin ul. Wrońska 2

tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl

nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Sygn.akt Km 1588/15

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1588/15

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2018 o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szklarni składającej się z działek o nr ew. : 1978/1 o powierzchni 1,1184 ha, 2665/1 o powierzchni 1,3575 ha, 2665/2 o powierzchni 1,1404 ha. Łączna powierzchnia gruntu 3,6163 ha. Nieruchomość należy do dłużnika Rafała Rój, położona jest Giełczew Pierwsza, Gmina Wysokie  i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00250116/1.
Działka gruntu zabudowana jest w ponad 41 % budynkiem szklarni typu holenderskiego „Venlo” .
Powierzchnia zabudowy 14 866,50 m2, powierzchnia użytkowa 14 851,20 m2, powierzchnia produkcyjna 13 862,00 m2, kubatura 77 480,00 m3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 6 910 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 5 182 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 691 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest również do przedstawienia w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 6 i 7 lub art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
Lublin, dnia 26-03-2018
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

Kancelaria Komornicza w Lublinie

20-327 Lublin ul. Wrońska 2

tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl

nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Sygn.akt Km 1588/15

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1588/15

*3018032601151*

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2018 o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 1594/1 o powierzchni 0,1100 ha należącej do dłużników: Jerzy Rój i Wioletta Rój na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, położonej: Giełczew Pierwsza, Gmina Wysokie.  Działka wchodzi w skład księgi wieczystej prowadzonej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00234975/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 300,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 1 725,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 230,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
Lublin, dnia 26-03-2018
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

Kancelaria Komornicza w Lublinie 20-327 Lublin ul. Wrońska 2

tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl

nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Sygn.akt Km 1588/15

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2018 o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości :
opisanej jako nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych w ewidencji nr 1978/2 i 2665/5 należących do dłużników Jerzy Rój i Wioletta Rój na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, położonej: Giełczew Pierwsza, Gmina Wysokie.
- Działka nr 1978/2 o powierzchni 0,9216 ha, wchodzi w skład nieruchomości o założonej księdze wieczystej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00234975/2.
- Działka nr 2665/5 o powierzchni 3,7267 ha, wchodzi w skład nieruchomości o założonej księdze wieczystej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00234978/3.
Łączna powierzchnia działek 4,6483 ha.

Nieruchomość zabudowana jest:
- budynkiem szklarni – typ Venlo, powierzchnia zabudowy 14.866,50 m2 ,powierzchnia użytkowa 14.851,20 m2, powierzchnia produkcyjna 13.862,00 m2, kubatura 77.480,00 m3,
- budynkiem hali chłodni z kotłownią, powierzchnia zabudowy 1.975,00 m2, powierzchnia użytkowa 1.917,90 m2 kubatura 11.336,00 m3,
- budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej z bali, powierzchnia zabudowy 72 m2,
- budynkiem gospodarczym o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny powierzchnia zabudowy 112 m2,
- drogą i placem,
- dwiema studniami głębinowymi,
- studnią kopaną,
- zbiornikiem na ścieki ( szambo ),
- kominem stalowym,
- stacją transformatorową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 8 250 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania kwotę 6.187.500,00zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 825 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest również do przedstawienia w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 6 i 7 lub art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
Lublin, dnia 26-03-2018
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

Kancelaria Komornicza w Lublinie

20-327 Lublin ul. Wrońska 2

tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl

nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Sygn.akt Km 1588/15

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1588/15

*9018032601146*

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2018 o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z działek niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji numerami 1941, 1964, 1969/2 o powierzchni łącznej 2,3300 ha należących do dłużników: Jerzy Rój i Wioletta Rój na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, położonej: Giełczew Pierwsza, Gmina Wysokie  i posiadających założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW nr LU1I/00234978/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 57 600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 43 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 5 760,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest również do przedstawienia w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 6 i 7 lub art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
Lublin, dnia 26-03-2018
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

Kancelaria Komornicza w Lublinie

20-327 Lublin ul. Wrońska 2

tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl

nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Sygn.akt Km 1588/15

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1588/15

*2018032601143*

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2018 o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 1983 o powierzchni 0,4300 ha należącej do dłużników Jerzy Rój i Wioletta Rój na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, położonej: Giełczew I, Gmina Wysokie  i posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o KW Nr LU1I/00309901/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 10 800,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 8 100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1 080,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest również do przedstawienia w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 6 i 7 lub art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
Lublin, dnia 26-03-2018
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

Kancelaria Komornicza w Lublinie

20-327 Lublin ul. Wrońska 2

tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl

nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Sygn.akt Km 1588/15

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2018 o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Słupeczno, Gmina Wysokie  i opisanej jako nieruchomość gruntowa należąca do dłużników: Jerzy Rój i Wioletta Rój na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej.
Nieruchomość, stanowią działki zabudowane nr ew. 111/17 o powierzchni 1,98 ha, nr ew. 111/21 o powierzchni 0,74 ha. Łączna powierzchnia gruntu 2,7200 ha.
Nieruchomość zabudowana jest :
- Budynkiem szklarni typ Venlo (3 komplety) o łącznej powierzchni produkcyjnej 11.455 m2.
- Budynkiem mieszkalnym murowanym jednorodzinnym niepodpiwniczonym, wolnostojącym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 174,60 m2 i kubaturze 768,90 m3.
- Budynkiem mieszkalnym drewnianym wolnostojącym jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 84,00 m2 , kubatura 347,00 m3.
- Budynkiem składowym z częścią biurową jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym. Na który składa się :przechowalnia, chłodnia ,biuro. Łącznie powierzchnia zabudowy 151,25 m2, powierzchnia użytkowej 194,00 m2 i kubatura 984,00 m3.
- Budynkiem gospodarczo-garażowo-socjalnym jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym. na który składa się garaż z częścią gospodarczą, część socjalna, biuro. Łącznie powierzchnia zabudowy 135,00 m2, powierzchnia użytkowa 190,60 m2 , kubatura 434,00 m3.
- Budynkiem magazynowym stanowiącym łącznik pomiędzy budynkiem chłodni a budynkiem szklarni nr 1. Łącznie powierzchnia zabudowy 220,00 m2, powierzchnia użytkowa 165,00 m2, kubatura 577,00 m3.
- Budynkiem rozdzielni komputerowej z zapleczem socjalnym stanowiącym łącznik pomiędzy szklarnią nr 1 a szklarnią nr 2. Łączna powierzchnia zabudowy 160,00 m2 powierzchnia użytkowa 147,12 m2 , kubatura 480,00 m3.
- Budynkiem kotłowni wolnostojącym niepodpiwniczonym parterowym. Łączna powierzchnia zabudowy 220,00 m2, powierzchnia użytkowa 187,30 m2.
- Studni głębinową – 2 szt.
- Zbiornikiem bezodpływowym na ścieki ( szambo )
i innymi budynkami pomocniczymi, obiektami małej architektury.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00235241/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 6 234 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 4 675 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 623.400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest również do przedstawienia w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 6 i 7 lub art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
Lublin, dnia 26-03-2018
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń

Kancelaria Komornicza w Lublinie

20-327 Lublin ul.  Wrońska 2

tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl

nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Sygn.akt Km 1588/15

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2018 o godz 09:00 w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Giełczew Pierwsza, Gmina Wysokie  i opisanej jako   nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu niezabudowanego nr ew. 1972 o powierzchni 0,5500ha  należąca do dłużników  Jerzy Rój i Wioletta Rój na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej.
Nieruchomość posiada  założoną księgę wieczystą w V  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00234980/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 14 300,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 10 725,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1 430,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest również do przedstawienia w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 6 i 7 lub art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń