Jarosław Zuń Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Aktualności

Stosownie do zaleceń Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku obsługa interesantów w kancelarii komornika odbywa się w dniach i godzinach pracy kancelarii wyłącznie drogą telefoniczną bądź mailową .
Nr kontaktowy – 81 746 21 21
Adres mail: jaroslaw.zun@komornik.pl
Wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE
na konto bankowe kancelarii nr:
06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
(w tytule przelewu należy podać dokładne dane wpłacającego i sygnaturę sprawy egzekucyjnej)
Obowiązuje od dnia 13-03-2020r. do odwołania.

Licytacje Nieruchomości z dnia 27-07-2021r są odwołane

Licytacje Nieruchomości z dnia 27-07-2021r są odwołane.

Licytacja Nieruchomości w dniu 16-07-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 15-06-2021
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt Km 531/19

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-07-2021 o godz 09:30 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w powiecie świdnickim, gm. Trawniki,
w miejscowości Dorohucza, obręb ewidencyjny nr 0003 działka nr ew. 66/2 o powierzchni 0,6800 ha o kształcie wąskiego prostokąta., która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1I/00063448/9.
Nieruchomość zabudowana:
- budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym; budynek o 2 kondygnacjach naziemnych (parter i poddasze użytkowe) wymurowanym z bloczków oraz cegły, o pow. zab. ok 120,00 m2 ;
- budynkiem niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym z 1981r. wymurowanym z pustaków o pow. ok. 12 m2 usytuowanym na tyłach budynku mieszkalnego.
Właścicielem jest Strużak Piotr

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 272 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 204 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 27 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia plany nieruchomości:
image2021-06-15-174252

Licytacja Nieruchomości w dniu 14-07-2021r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Lublin, dnia 14-06-2021
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172
Sygn.akt GKm 78/20

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-07-2021 o godz 08:30 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z-s w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w miejscowości Bychawa – Podzamcze, obręb ewidencyjny nr 0019, oznaczonej Nr Ew. 42/2 gm. Bychawa pow. lubelski, województwo lubelskie, która posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o KW Nr LU1S/00017181/1.
Nieruchomość składa się działki gruntu oznaczonej Nr Ew. 42/2 o powierzchni 1,4000 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, nie podpiwniczonym w stanie poprzedzającym „stan surowy otwarty”.
Wg danych w projekcie powierzchnia:
-zabudowy bez podcieni
220,24 m²
– całkowita
365,27 m²
- użytkowa
221,97 m²
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Bychawa, działka w całości leży w terenie oznaczony symbolem MR- tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.
Właściciel – Kula Marcin .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 393 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 294 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172 lub może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

mgr Jarosław Zuń

Zdjęcia plany nieruchomości:
image2021-06-15-143601

Uwaga! na z zmianę sposobu obsługi interesantów

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu Allegro ani innych portalach aukcyjnych. Obwieszczenia dostępne są na stronie ..

W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.